ALTINCI FƏSİL. YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARININ POZUNTULARI
Oxunub: 1966

Maddə 79.(Çıxarılıb)[173]

Maddə 80.(Çıxarılıb)[174]

Maddə 81. Yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə məsuliyyət

Bu qanunla nəzərdə tutulmuş yol hərəkəti qaydalarının pozulmasında təqsirli olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. [175]

Maddə 82.(Çıxarılıb)[176]